header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

400722
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
371
339
1281
397625
6511
10499
400722
หมายเลขไอพี: 3.233.219.101
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-22 22:17:55

ประชุมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประจำเดือนกันยายน 61

 

 

พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ประชุมประจะเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อหาเรือข้อราชการตามระเบียบวาระการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ 4 เดือนก้นยายน 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ

- การจัดทำรายงานประจำวันของช่างควบคุมงาน

- การนัดคณะกรรมการประชาคมตรวจรับงานจ้าง

- การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงิน

- การตรวจสอบกรณีมาขอให้ออกหนังสือรับรองการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย/อาคาร

- การตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนคือหลักประกันสัญญา

- การเขียนโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบในการเข้ารับการฝึกอบรม

- การจัดทำทะเบียนประวัติทดแทน

- การควบคุมระยะทางยานพาหนะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารรับรองการตรวจสอบประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง โครงการหนองเมื่องสะอาดปราศจากมลพิษ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี