header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

420340
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
184
285
1495
416516
469
9322
420340
หมายเลขไอพี: 3.215.182.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-02 16:12:41

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

2152562 ๑๙๐๕๒๑ 0010

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนสตำบลหนองเมือง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย

1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564)

2. การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

3. การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี