โครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนากลุ่มสตรีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

999

 

ระหว่างวันที่ 13 - 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพพัฒนากลุ่มสตรีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาวัดบ้านคึห์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี