header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421511
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
94
211
572
418845
1640
9322
421511
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 06:59:24

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

 

1. อาชีพ
    ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 95  มีอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพรองลงมาคือรับจ้างทั่วไป และอาชีพเสริมโดยการรวมกลุ่มกันผลิต  เช่น  กลุ่มเจียระไนเพชร  พลอย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า นอกจากนี้ประชาชนมีการอพยพโยกย้ายแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองหลังจากฤดูการทำนาเสร็จสิ้น หรือออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างภายนอกหมู่บ้าน
 

2. หน่วยธุรกิจในตำบล 
    -  ธนาคาร                                   -          แห่ง
    -  โรงแรม ,รีสอร์ท                        1          แห่ง
    -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                      11         แห่ง
    -  โรงงานอุตสาหกรรม                   -           แห่ง
    -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                    18         แห่ง
    -  โรงสีข้าวขนาดใหญ่                   1           แห่ง

3. การคมนาคม  ประกอบด้วย
    -  ถนนลาดยาง    ระยะทางรวม        16.5     กิโลเมตร
    -  ถนนคอนกรีต    ระยะทางรวม        30.0     กิโลเมตร
    -  ถนนลูกรัง        ระยะทางรวม        40.0     กิโลเมตร
4. การโทรคมนาคม 
    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           -           แห่ง
    -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ             -           แห่ง
5. การไฟฟ้า 
    ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนอย่างทั่วถึงยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งมีบางครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท้องนาจึงทำให้การให้บริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
6. แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    -  ลำน้ำ, ลำห้วย                           8          สาย
    -  บึง  หนอง และอื่น ๆ                  18         แห่ง
7. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
    -  ฝาย                                       6           แห่ง
    -  บ่อน้ำตื้น                                 25         แห่ง
    -  บ่อโยก                                   16         แห่ง
    -  ระบบประปาหมู่บ้าน                    12         แห่ง
8. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    - ป่าสาธารณประโยชน์ดงปอ  พื้นที่ประมาณ  746  ไร่  3 งาน  65  ตารางวา
.9 มวลชนจัดตั้ง 
    -  ลูกเสือชาวบ้าน             3          รุ่น            625   คน
    -  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   3          รุ่น         114       คน

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี