header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

439307
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
105
363
1453
436624
1349
9872
439307
หมายเลขไอพี: 18.232.38.214
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-05 07:45:01

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

111 หมู่ 4 บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Tel: 0-4525-1662 Fax: 0-4525-1663

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/www.nongmueng.go.th

อ่านเพิ่มเติม: ติดต่อเรา

การบริการขั้นพื้นฐาน

1374543 10201949734723165 978800927 n

การคมนาคม มีถนนติดต่อกันระหว่างตำบล อำเภอ ตลอดเส้นทาง มีรถโดยสาร รถประจำทางวิ่งให้บริการจากหมู่บ้านต่าง ๆ ถึงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้
- ถนนลาดยาง บ้านแก่นเจริญ – บ้านโบย ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง บ้านโคกเพชร – บ้านตูบช้าง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นเส้นทางติดต่อกับตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง และตำบลเมืองแฝก และอำเภอลำปลายมาศ
- ถนนลาดยาง กรมทางหลวง สายบุรีรัมย์ – พุทไธสง ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน 17 สาย ระยะทางรวม 7.5 กิโลเมตร


การโทรคมนาคม  
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   13  ตู้ 
 หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 13  แห่ง 

การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน
 
 มีไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  13 หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ ลำห้วย 4   แห่ง
บึง หนองและอื่นๆ  2   แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย    2  แห่ง
บ่อน้ำตื้น 8  แห่ง
บ่อโยก  10 แห่ง
สระน้ำ 11 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 9  แห่ง
อื่นๆ  -   แห่ง

ข้อมูลอื่นๆทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 
ป่าไม้เบญจพรรณและป่าสาธารณะ  

มวลชนจัดตั้ง
 
ลูกเสือชาวบ้าน     2 รุ่น  300 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น   - คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  - รุ่น   - คน
อื่นๆ (อปพร.)     1 รุ่น  100 คน
   
   

 

 

 

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ

 

1. อาชีพ
    ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 95  มีอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพรองลงมาคือรับจ้างทั่วไป และอาชีพเสริมโดยการรวมกลุ่มกันผลิต  เช่น  กลุ่มเจียระไนเพชร  พลอย กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า นอกจากนี้ประชาชนมีการอพยพโยกย้ายแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองหลังจากฤดูการทำนาเสร็จสิ้น หรือออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างภายนอกหมู่บ้าน
 

2. หน่วยธุรกิจในตำบล 
    -  ธนาคาร                                   -          แห่ง
    -  โรงแรม ,รีสอร์ท                        1          แห่ง
    -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                      11         แห่ง
    -  โรงงานอุตสาหกรรม                   -           แห่ง
    -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก                    18         แห่ง
    -  โรงสีข้าวขนาดใหญ่                   1           แห่ง

3. การคมนาคม  ประกอบด้วย
    -  ถนนลาดยาง    ระยะทางรวม        16.5     กิโลเมตร
    -  ถนนคอนกรีต    ระยะทางรวม        30.0     กิโลเมตร
    -  ถนนลูกรัง        ระยะทางรวม        40.0     กิโลเมตร
4. การโทรคมนาคม 
    -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข           -           แห่ง
    -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ             -           แห่ง
5. การไฟฟ้า 
    ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง มีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนอย่างทั่วถึงยกเว้นไฟฟ้าเพื่อการเกษตรซึ่งมีบางครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามท้องนาจึงทำให้การให้บริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง
6. แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    -  ลำน้ำ, ลำห้วย                           8          สาย
    -  บึง  หนอง และอื่น ๆ                  18         แห่ง
7. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
    -  ฝาย                                       6           แห่ง
    -  บ่อน้ำตื้น                                 25         แห่ง
    -  บ่อโยก                                   16         แห่ง
    -  ระบบประปาหมู่บ้าน                    12         แห่ง
8. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
    - ป่าสาธารณประโยชน์ดงปอ  พื้นที่ประมาณ  746  ไร่  3 งาน  65  ตารางวา
.9 มวลชนจัดตั้ง 
    -  ลูกเสือชาวบ้าน             3          รุ่น            625   คน
    -  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   3          รุ่น         114       คน

ข้อมูลหมู่บ้าน

 

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

เพศชาย 
 (คน)

เพศหญิง 
(คน)

รวม 
(คน)

หมู่ที่ 1 บ้านสวนงัว

122

290

300

590

หมู่ที่ 2 บ้านสวนงัว

156

370

345

715

หมู่ที่ 3 บ้านคึห์

178

427

424

851

หมู่ที่ 4 บ้านหนองเมือง

183

475

505

980

หมู่ที่ 5 บ้านนาขาม

123

307

315

622

หมู่ที่ 6 บ้านสร้างมิ่ง

146

361

389

750

หมู่ที่ 7 บ้านสร้างมิ่ง

120

330

332

662

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเมืองน้อย

84

174

180

354

หมู่ที่ 9 บ้านหนองขุมดิน

89

200

169

369

หมู่ที่ 10 บ้านน้อยดอนสวรรค์

102

273

254

527

หมู่ที่ 11 บ้านดอนติ้ว

84

204

241

445

หมู่ที่ 12 บ้านหนองเมือง

110

283

305

588

หมู่ที่ 13 บ้านสร้างมิ่ง

96

222

229

451

หมู่ที่ 14 บ้านโนนสว่าง

97

236

215

451

รวม

1,690

4,152

4,203

8,355

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี