ข้อมูลสภาพสังคม

tra

1. การศึกษา 
    -  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อบต.  4 แห่ง
    -  โรงเรียนประถมศึกษา                 5          แห่ง  
    -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                  -           แห่ง      
    -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                   -           แห่ง 
    -  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                 -           แห่ง 
    -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  14  แห่ง 
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
    -  วัด / สำนักสงฆ์             8          แห่ง                  
    -  มัสยิด                                     -           แห่ง 
    -  ศาลเจ้า                                   -           แห่ง      
    -  โบสถ์คริสต์                              -           แห่ง 
    - ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10             1          แห่ง
3. สาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลของรัฐ                                -          แห่ง 
    -  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน           2          แห่ง 
    -  สถานพยาบาลเอกชน                             -          แห่ง 
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           1          แห่ง 
    -  อัตราการมีส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    -  สถานีตำรวจ                                         -          แห่ง 
   -  สถานีดับเพลิง                                       -           แห่ง