header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

418873
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
28
308
28
416516
8324
7510
418873
หมายเลขไอพี: 3.235.66.217
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-03-29 00:44:38

คู่มือสำหรับประชาชน

logo2

คู่ มื อ สํ า ห รั บ ป ร ะ ช า ช น

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

manual

คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับเล่ม

1. - คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง คลิ๊ก

คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองออกข้อบัญญัติเอง

 1. - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิ๊ก
 2. - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด คลิ๊ก
 3. - การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด คลิ๊ก
 4. - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คลิ๊ก
 5. - การการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ภายในเขต อบต.หนองเมือง คลิ๊ก

คู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1. - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร คลิ๊ก
 2. - การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ คลิ๊ก
 3. - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิ๊ก
 4. - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ คลิ๊ก
 5. - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิ๊ก
 6. - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิ๊ก
 7. - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา คลิ๊ก
 8. - การรับชำระภาษีป้าย คลิ๊ก
 9. - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน คลิ๊ก
 10. - การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิ๊ก
 11. - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ คลิ๊ก
 12. - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ คลิ๊ก
 13. - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) คลิ๊ก
 14. - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) คลิ๊ก
 15. - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน คลิ๊ก
 16. - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) คลิ๊ก
 17. - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) คลิ๊ก
 18. - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน คลิ๊ก
 19. - การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน คลิ๊ก
 20. - การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ ๑, ง และ จ ลักษณะที่ ๑) คลิ๊ก
 21. - การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง คลิ๊ก
 22. - การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ คลิ๊ก
 23. - การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ คลิ๊ก

manual2

 

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี