header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

400676
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
325
339
1235
397625
6465
10499
400676
หมายเลขไอพี: 3.233.219.101
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-22 21:04:38

สำนักงานปลัด

img225

นายสิทธิพงษ์ อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 

WAT 7960

นายทิวากร  บุญครอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 

 

img0544

สิบเอกวุฒิชัย  ประทุมวัน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

t
นักตรวจสอบภายใน 

WAT 7972

นายภาณุพงศ์  คงคูณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

WAT 79979

น.ส.ภัณฑิรา  ไผ่โสภา 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

wor

นายวรดิษฐ์  ศรหิรัญ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 

p

น.ส.ปัณณรัตร์  ทาศิริ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

WAT 8066

นายเสงี่ยม  นามพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

n3

นายณัฐพล  วิรุฬหวิทยา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

w w

นายภาคภูมิ  ศรีทาบุตร
พนักงานทั่วไป (ขับรถยนต์)

 

 da

นางสาวลัดดาวรรณ  ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี