header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

421525
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
108
211
586
418845
1654
9322
421525
หมายเลขไอพี: 35.175.121.230
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-07 07:20:28

สำนักงานปลัด

img225

นายสิทธิพงษ์ อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

   
 

WAT 7960

นายทิวากร  บุญครอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 

     

img0544

สิบเอกวุฒิชัย  ประทุมวัน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

     

WAT 7972

นายภาณุพงศ์  คงคูณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

WAT 79979

น.ส.ภัณฑิรา  ไผ่โสภา 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

img044

น.ส.ศิรินันท์  ศรีสด
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

wor

นายวรดิษฐ์  ศรหิรัญ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 

 

p

น.ส.ปัณณรัตร์  ทาศิริ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

WAT 8066

นายเสงี่ยม  นามพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

n3

นายณัฐพล  วิรุฬหวิทยา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

   
 

w w

นายภาคภูมิ  ศรีทาบุตร
พนักงานทั่วไป (ขับรถยนต์)

 

 da

นางสาวลัดดาวรรณ  ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี