header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

418848
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3
308
3
416516
8299
7510
418848
หมายเลขไอพี: 3.235.66.217
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-03-29 00:06:48

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

img225

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 
 

WAT 7958

น.ส.อุบล  นางาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 

img2521

นางสาวยุพิณพร  นาทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

สดตา วลยรตน
นางสุดตา วิลัยรัตน์
ครู 

พรนภา ปรตา
นางสาวพรนิภา ปุริตา
ครู

อรทย พลสมคร 
นางสาวอรทัย พลสมัคร
ครู

นภา ศภเสถยร
นางสาวนิภา ศุภเสถียร
ครู

นตยา สงหบวบาน
นางนิตยา สิงห์บัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก

ประยอม ผองแผว 
นางสาวประยอม ผ่องแผ้ว
ผู้แลเด็ก

ชบาไพร ถวล
นางชบาไพร ถวิล
ผู้ดูแลเด็ก

เกต เหมภม
นางสาวเกตุ เห็มภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก

ยพน โคตรสมบต
นางยุพิน แสงทอง
ผู้ดูแลเด็ก 

ทองถวล ทองแทง
นางทองถวิล ทองแท่ง
ผู้ดูแลเด็ก

ww

นางสาวพัชรี  คำพูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี