header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

439299
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
97
363
1445
436624
1341
9872
439299
หมายเลขไอพี: 18.232.38.214
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-05 07:26:54

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

img225

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 
 

WAT 7958

น.ส.อุบล  นางาม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 

img2521

นางสาวยุพิณพร  นาทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

สดตา วลยรตน
นางสุดตา วิลัยรัตน์
ครู 

พรนภา ปรตา
นางสาวพรนิภา ปุริตา
ครู

อรทย พลสมคร 
นางสาวอรทัย พลสมัคร
ครู

นภา ศภเสถยร
นางสาวนิภา ศุภเสถียร
ครู

นตยา สงหบวบาน
นางนิตยา สิงห์บัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก

ประยอม ผองแผว 
นางสาวประยอม ผ่องแผ้ว
ผู้แลเด็ก

ชบาไพร ถวล
นางชบาไพร ถวิล
ผู้ดูแลเด็ก

เกต เหมภม
นางสาวเกตุ เห็มภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก

ยพน โคตรสมบต
นางยุพิน แสงทอง
ผู้ดูแลเด็ก 

ทองถวล ทองแทง
นางทองถวิล ทองแท่ง
ผู้ดูแลเด็ก

ww

นางสาวพัชรี  คำพูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 

พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง

 

 

2

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
              : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

มือถือ 08-9945-2046

 
 

t

น.ส.ณัทกาญจน์  สีแดง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 

p51
นายกฤษฏา  นาโสก
หัวหน้าสำนักปลัดอบต. 

วุฒิการศึกษา 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มือถือ 08-1266-9879

m0วจตรรตน ฉะออน
นางวิจิตร์รัตน์  ฉะอ้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

มือถือ 08-9845-5549

h1ธนวรรธน ประทมชาต

นายธนวรรธน์  ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง 

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

มือถือ 08-9849-9991

e7อบล

นางสาวอุบล  นางาม
ผู้อำนวนการกองการศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

s2

พศมย จารวงศ

นางพิศมัย  จารุวงศ์

ผู้อำนวนการกองสวัสดิการสังคม

วุฒิการศึกษา 

บริหารธุรกิจการบัญชี
 รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

มือถือ 08-0163-0539

 9877979 001นายภาณุพงศ์  คงคูณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา 

บริหารธุรกิจ

รัฐศาสตรมหาบัณทิต

มือถือ 08-2157-1490

img017

นางภิตินันท์  กุลเกษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วุฒิการศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สารสนเทศการจัดการ)

 

t

นายช่างโยธา

พสทธ เคาแคน

นายพิสิทธิ์  เค้าแคน

นักวิชาการศึกษา

20160629142900

น.ส.พัชรินทร์  โพธิ์ศรี

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

6

นางสาวภัณฑิรา  ไผ่โสภา

นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

img0271

จ่าสิบเอกวัชรินทร์  แก้วเล็ก
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

t

นายช่างโยธา

นภา ศภเสถยร

น.ส.นิภา  ศุภเสถียร
ครูผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

มือถือ 08-7688-3159

วรญญา โคตรวงศ

นางวรัญญา  มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

มือถือ 08-3792-2696

456

นายวรดิษฐ์  ศรหิรัญ

เจ้าพนักงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

t

นักตรวจสอบภายใน

t

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

พรนภา ปรตา

น.ส.พรนิภา  ปุริตา
ครูผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

มือถือ 08-9233-3556

 

n2

นายณัฐพล  วิรุฬหวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา 

ศิลปศาสตรบัณฑิต

มือถือ 08-7443-0790

tu

น.ส.จิราพร  วามะกรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

t

นายช่างเขียนแบบ

 à¸ªà¸”ตา วลยรตน

นางสุดตา  วิลัยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก  

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

มือถือ 08-1285-9889

 

 

 

6454

นางสาวปัณณรัตน์  ทาศิริ

จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รสสคนธ ยาคำ

น.ส.รสสุคนธ์  ยาคำ
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มือถือ 08-0004-3508

 à¸›à¸à¸§à¸• ฉะออน

นายปฏิวัติ  ฉะอ้อน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

มือถือ 08-1266-9879

อรทย พลสมคร

น.ส.อรทัย  พลสมัคร
ครูผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

มือถือ 08-9084-3087

 

โกศล กงแสง

 นายโกศล  กิ่งแสง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

วุฒิการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ 08-9690-3111

ple2

น.ส.เบญจพร  พูลผล

ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 

นตยา สงหบวบาน

นางนิตยา  สิงห์บัวบาน
ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม

มือถือ 08-7456-0987

 

เสงยม นามพทกษ

นายเสงี่ยม  นามพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ 

วุฒิการศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มือถือ 08-1321-8366

 

 

 

ประยอม ผองแผว

น.ส.ประยอม  ผ่องแผ้ว
ผู้แลเด็ก

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต
           ครุศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัย)

มือถือ 08-7576-1451

 
 

 

 

ชบาไพร ถวล

นางชบาไพร  ถวิล
ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มือถือ 08-9581-5628

 
 

 

 

เกต เหมภม

น.ส.เกตุ  เห็มภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม

มือถือ 08-7576-1451

 

 

 

 

ยพน โคตรสมบต

นางยุพิน  แสงทอง
ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา กศน. พาณิชยกรรม

มือถือ 08-3375-3967

 

 

 

 

ทองถวล ทองแทง

นางทองถวิล  ทองแท่ง
ผู้ดูแลเด็ก

วุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

มือถือ 08-7073-1417

 

กองคลัง

 

img225

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 
 

WAT 79851
นางวิจิตร์รัตน์ ฉะอ้อน
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 

img001

นางสาวปิยะพร  เสนาพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

img0211

นายณัฐพัชร์  ภูมิธันยพงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

img2511

นางสาววัชราภรณ์  นันท์พินิจกุล

เจ้าพนักงานพัสุดปฏิบัติงาน

WAT 8062

นางสาวรสสุคนธ์ ยาคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

WAT 7978 

นางสาวเบญจพร  พูลผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

img0231

นางสาววราพร  บุญชอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

กองช่าง

 

 

 

 

img225

นายสิทธิพงษ์  อังคุระษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 
 

WAT 7963
นายธนวรรธน์  ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 

20160728104438

นายยอดชาย  ทองมั่ง
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

t
เจ้าพนักงานประปา

t
นายช่างโยธา

t
นายช่างโยธา 
 

WAT 8063
นายปฏิวัติ  ฉะอ้อน
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

   

สภาตำบล

 

 

 

 

 

WAT 8052
นายสุรพล ศุภเสถียร
ประธานสภา อบต.

มือถือ 08-1071-2964

 

 WAT 8054

นายประสาท แก้วสุข
รองประธานสภา อบต.

มือถือ 08-0169-1485

  

 

WAT 7970

นายสิทธิพงษ์ อังคุระษี
เลขานุการสภา อบต.

มือถือ 08-9945-2046

WAT 8052
นายสุรพล ศุภเสถียร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

มือถือ 08-1071-2964

WAT 8019
นายปรีชา นิยมสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

มือถือ 08-6243-3452

WAT 8024
นายสุบิน สุวรรณพรม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

มือถือ 08-5413-1057

WAT 8018
นายสุรพล ศิริคุณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 

มือถือ 08-9283-9804

 WAT 7996
นายอุทัย โคตรจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

มือถือ 08-1067-5241

 WAT 8031
นางรุณนี บุญชู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

มือถือ 08-7924-7271

 WAT 8015
นายประยงค์ นิกพิมพ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

มือถือ 08-8376-9315

 WAT 8012
นายกิติ ฬานันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

มือถือ 08-7081-6639

WAT

นายประศาสน์ ภักดีผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

มือถือ 08-9720-2966

WAT 8021
นางจุฑามาศ ผาปรางค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

มือถือ 08-5770-2053

WAT 8007
นายสุเทพ สุภักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

มือถือ 08-0474-2986

WAT 8056
นางไกรศร ถิระโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

มือถือ 08-6867-1887

 WAT 8014
นางกนกวรรณ แก้วสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

มือถือ 08-0169-1485

 WAT 8003
นายประคอง ตากรวด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

มือถือ 08-8072-8139

 WAT 8045
 นายอำนาจ  ศรีวะสุทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

มือถือ 08-1548-0009

WAT 8037
นางสาวนวลจันทร์ นิสาธรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

มือถือ 08-7241-6539

 WAT 8030
นายวรเดช สืบสิมมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

มือถือ 08-5097-2013

 WAT 8000
    นายกิตติพงษ์  อินทร์แพง
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

มือถือ 08-7214-9142

 WAT 8008
นายกิตติศักดิ์ วาจาสัตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

มือถือ 08-5768-6793

WAT 8039
      นางเครือวัลย์  ถวิล

   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

มือถือ 08-1879-8719

11-1
นายบุญส่ง แดงสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

มือถือ 08-7914-5994

WAT 7999
นายสัญญา แก้วม่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

มือถือ 08-4958-0452

WAT 8028
นายสุทธินันท์ หงษกัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

มือถือ 08-8352-0045

WAT 8030
นายฉลอง สิงห์ขันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

มือถือ 08-6258-2490

WAT 8054
นายประสาท แก้วสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

มือถือ 08-0169-1485

 WAT 8041
     นางสาวอนงค์  สิงห์ใหญ่
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

มือถือ 08-3838-6125

 WAT 8004
      นายไพฑูย์  แดงอุไร
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

มือถือ 08-2368-9537

 WAT 8025
     นายสมร  วรรณสุภา
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

มือถือ 08-5028-6453

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี