header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

420332
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
176
285
1487
416516
461
9322
420332
หมายเลขไอพี: 3.215.182.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-02 15:46:51

แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ

 

logo2

เ เ ผ น ภู มิ ขั้ น ต อ น เ เ ล ะ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ คลิ๊ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

- ขั้นตอนและกำหนดเวลา การรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือให้การสนับสนุนประชาชน

 IMG 6099

 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

IMG 6100

 - ขั้นตอนการชำระ ภาษี โรงเรือน และ ที่ดิน

IMG 6101

 - ขั้นตอนการชำระ ภาษี บำรุงท้องที่

IMG 6102

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

- การขออนุญาต ด่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน

IMG 6106

 - ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

IMG 6107

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

- ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 IMG 6103

footer

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี