ปรับปรุงล่าสุด 20 เม.ย. 2021 09:24:20 667

                                                                                     

 

อำนาจหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองเมือง

๕.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     - งานบริหารทั่วไป
     - งานแผนพัฒนาชุมชน
     - งานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
     - งานส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ
        ผู้ป่วยเอดส์
     - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
        การพัฒนาชุมชน    
๕.2 งานสังคมสงเคราะห์
     - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ยากไร้
     - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 
     - งานอบรมและเผยแพร่ความรู้พร้อมให้
       คำปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์
๕.3 งานส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตรี
    - งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
    - งานฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
๕.4 งานธุรการ
    - งานโต้ตอบหนังสือราชการ
    - รายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ
    - จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
๖. หน่วยตรวจสอบภายใน
๖.๑ งานตรวจสอบภายใน
     - งานตรวจสอบการเงินและบัญชี
     - งานตรวจสอบพัสดุ
     - งานตรวจสอบจัดเก็บรายได้
     - งานตรวจสอบงบประมาณ