ปรับปรุงล่าสุด 4 มี.ค. 2022 04:04:05 820

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

- ขั้นตอนและกำหนดเวลา การรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือให้การสนับสนุนประชาชน

 

- ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนดูได้


แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ ส่วนกองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง