ปรับปรุงล่าสุด 28 ก.พ. 2022 02:59:06 528

คู่มือสำหรับประชาชน ฉบับเล่ม

1.คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 

 

2.คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองออกข้อบัญญัติเอง

- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

- การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- การการออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ภายในเขต อบต.หนองเมือง 

- คู่มือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ภายในเขต อบต.หนองเมือง