ปรับปรุงล่าสุด 17 ก.ค. 2020 06:48:03 2,028


จำนวนหมู่บ้าน  14 หมู่  ได้แก่

-  หมู่ที่ 1 บ้านสวนงัว   -  หมู่ที่ 8 บ้านหนองเมืองน้อย
-  หมู่ที่ 2 บ้านสวนงัว   -  หมู่ที่ 9 บ้านหนองขุมดิน
-  หมู่ที่ 3 บ้านคึห์   -  หมู่ที่ 10 บ้านน้อยดอนสวรรค์
-  หมู่ที่ 4 บ้านหนองเมือง  -  หมู่ที่ 11 บ้านดอนติ้ว
-  หมู่ที่ 5 บ้านนาขาม -  หมู่ที่ 12 บ้านหนองเมือง
-  หมู่ที่ 6 บ้านสร้างมิ่ง -  หมู่ที่ 13 บ้านสร้างมิ่ง
-  หมู่ที่ 7 บ้านสร้างมิ่ง -  หมู่ที่ 14 บ้านโนนสว่าง

                                         
ประชากร 

               ประชากรทั้งสิ้น              7,763  คน   แยกเป็น
              -  ชาย                           3,862  คน
              -  หญิง                          3,917  คน
             มีความหนาแน่นเฉลี่ย        119   คน / ตารางกิโลเมตร


จำนวนประชากรตำบลหนองเมืองแยกตามหมู่บ้าน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561)

หมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศหญิง(คน)  เพศชาย(คน) รวม(คน)
หมู่ที่ 1  บ้านสวนงัว 122 309 279 588
หมู่ที่ 2  บ้านสวนงัว 156 325 346 671
หมู่ที่ 3 บ้านคึห์   178 398 423 821
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเมือง 183 449 426 875
หมู่ที่ 5  บ้านนาขาม     123 280 278 558
หมู่ที่ 6  บ้านสร้างมิ่ง    146 311 310 621
หมู่ที่ 7  บ้านสร้างมิ่ง    120 296 273 569
หมู่ที่ 8  บ้านหนองเมืองน้อย 84 169 175 344
หมู่ที่ 9  บ้านหนองขุมดิน 89 170 197 367
หมู่ที่ 10   บ้านน้อยดอนสวรรค์ 102 250 241 491
หมู่ที่ 11  บ้านดอนติ้ว  84 216 192 408
หมู่ที่ 12   บ้านหนองเมือง 110 290 254 544
หมู่ที่ 13    บ้านสร้างมิ่ง    696 232 212 444
หมู่ที่ 14   บ้านโนนสว่าง 97 224 239 463