นางสำลี มณีนารถ บ้านเลขที่ 43 ม.14 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ต.ค. 2023 15:47:23 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 52
       นางสำลี มณีนารถ บ้านเลขที่ 43 ม.14 โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สู...

กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการท้องถิ่นพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8 ก.ย. 2023 09:55:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 38
กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านสะอาด ตามโครงการท้องถิ่นพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่สมาชิก​สภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่​ พนักงานครู​ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน​ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้​ ทักษะ​ การปฏิบัติงานด้านอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน

26 ส.ค. 2023 17:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 96
วันที่​ 25​ สิงหาคม​ 2566​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง​ โดยการอำนวยการของนายปรีชา​ นิกพิมพ์​  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย​ ดำเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแ...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

18 ส.ค. 2023 13:46:33 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 123
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนสู่ครอบครัวเข้มแข็ง ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

27 ก.ค. 2023 15:45:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 106
ในวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และ ชูวิทย์ฟาร์ม ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยกองสวัสดิการสังคม องค์กา...

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 101 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

24 ก.ค. 2023 14:41:04 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 84
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง นำโดยนายปรีชา  นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองเมือง จำนวน 4 โรงเรียน ได้ดำเนินโค...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566

20 ก.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 62
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566 นายสวา  แก้วจันทร์ บ้านเลข 56 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 

5 ก.ค. 2023 15:22:50 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 73
ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566  กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.3 บ้านคึห์ กลุ่มเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมือง ม.4 บ้านหนองเมือง 3 กลุ่ม กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ย...

ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองเมือง ปี 2566

30 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 107
ส่งมอบวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตติผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลหนองเมือง ปี 2566

ดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลหนองเมือง งานอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 มิ.ย. 2023 14:50:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 50
วันที่ 14 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตำบลหนองเมือง งานอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 54
วันที่ 14 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...

ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

1 มิ.ย. 2023 10:30:00 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 72
  ในช่วงระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง วันที่ 1 มิถุนายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ภายใต้การอำนวยการของนายปรีชา  นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ออกหน่วยบ...