ออกเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบสภาพครอบครัวที่ได้รับความเดือนร้อนประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2565

11 ก.พ. 2022 09:00:00 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 172
กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองเมือง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหน...