9 ก.ค. 2020 17:22:44 ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม 488

การจัดทำธรรมนูญตำบลหนองเมือง ปี พ.ศ. 2563

โครงการเวทีประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี