8 ธ.ค. 2022 14:50:45 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 146

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 - 14 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน