20 ม.ค. 2023 10:28:44 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 146

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ A ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี