20 ม.ค. 2023 10:31:13 กิจกรรมตำบลหนองเมือง อบต.หนองเมือง 256

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายปรีชา นิกพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน(100%) ภายในกำหนด จาก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อปท.266 แห่ง เข้าร่วมรับมอบ  ณ  ห้องประชุมประทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี